WKO Vergunning

Voor een WKO installatie heeft u in de meeste gevallen een vergunning nodig. Dit is afhankelijk van het soort systeem, de omvang van het systeem en de lozingsroutes. WKO systemen zijn open bodemenergiesystemen waarbij grondwater wordt onttrokken uit de bodem en na gebruik (verwarmen of koelen) weer in de bodem wordt geïnfiltreerd. Hiervoor is vaak een watervergunning nodig. Voor een gesloten bodemenergiesysteem is het in sommige gevallen nodig een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) aan te vragen.

Watervergunning

In beginsel zijn handelingen in het watersysteem vergunningsplichtig. Daarom geldt in de meeste gevallen dat een watervergunning nodig is voor het onttrekken van grondwater uit de bodem en het infiltreren van grondwater in de bodem. De provincie is bevoegd vergunningen te verlenen voor grondwateronttrekkingen en infiltraties ten behoeve van een bodemenergiesysteem. Bij verlening van een watervergunning wordt vaak ook aandacht besteed aan de aanwezigheid van verontreiniging in het grondwater. Deze verontreiniging kan door het bodemenergiesysteem horizontaal of verticaal verspreid worden. In geval van een ernstige verontreiniging kan een vergunning geweigerd worden. Een aantal provincies verlenen vrijstellingen van de vergunningsplicht voor onttrekkingen die kleiner zijn dan 10 m3 per uur. Deze niet-vergunningsplichtige onttrekkingen moeten vaak wel gemeld worden in het kader van het Waterbesluit.

Vergunningscheck

Om te onderzoeken of u een vergunning nodig heeft en, zo ja, welke vergunning u nodig heeft, kunt u de vergunningscheck doen. Deze tool van omgevingsloket online adviseert op basis van informatie over de ligging, grootte, inhouds- en oppervlaktematen en functie van de WKO installatie of een vergunning nodig is of enkel meldingsplicht.

Meer informatie WKO vergunning

Wilt u meer informatie over een WKO systeem of gesloten bodemenergiesysteem en de benodigde vergunningen? Neem dan contact met ons op! Wij informeren en adviseren u graag.